Гаранционни условия

Поздравяваме Ви с добрия избор на професионален уред с марката “CRYSTAL NAILS”! Фирмата Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение, експлоатиране и мрежово захранване. Гаранцията се изпълнява от "КРИСТАЛ НЕЙЛС БЪЛГАРИЯ" ООД, съобразно чл.119 и правата на потребителите, произтичащи по чл.112-115 от ЗЗП /Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г./ на територията на Република България. Това заявление удостоверява правото на рекламация за придобития от Вас уред и не удостоверява съответствието му. През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:

1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само сервизът на фирмата Вносител разполага с оригинални резервни части. При претенции за неокомплектованост на уреда, непосочени при закупуването му. За преоценени уреди. Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта;

2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт и експлоатация;

3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр. UV/LED лампички, кабели, накрайници за дрилове и др.) всички стъклени, гумени и други бързо-износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;

4. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, периодични профилактики, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи);

5. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При използване на уреда не по предназначение. При неспазване предписанията в инструкцията на производителя;

6. При неправилно попълнена или поправена Гаранционна карта, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения в картата; Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени документите, на които се основава претенцията като: касова бележка или фактура; стокова разписка, придружена с касова бележка или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Гаранционната карта е уникален документ и не подлежи на преиздаване;

7. За всички уреди обслужването се извършва в офиса на "КРИСТАЛ НЕЙЛС БЪЛГАРИЯ" ООД, а не в дома или работното място на клиента. ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда опаковки/кутии и документи като: Гаранционна карта, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията;

8. Гаранционният срок на уреда тече от датата на закупуването му;

Приложими разпоредби на ЗЗП:

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП, а именно:

Чл.112(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на едномесечния срок по ал.2, потребителят има право да развали договора и да му бъде заплатена съответната сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиция или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114(1) При несъответствие на потребителска стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената;

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1